شکایت از کارفرما

دسامبر 5, 2018 0

شکایت از کارفرما، کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی Read More